Tiesioginės rinkodaros taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1. Šiomis taisyklėmis aprašomi elektroninio dienyno „Mano dienynas“ sistemos vartotojų (toliau - Duomenų subjektų) asmens duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais principai.
2. Šiomis taisyklėmis apibrėžiamos asmens duomenų pagrindinės teisės ir laisvės, visų pirma vartotojų teisė į asmens duomenų apsaugą bei laisvą judėjimą.
3. Šių asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais, užtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
4. Šios taisyklės taikomos visiems asmenims, įskaitant ir asmenis, kurie nėra prisiregistravę elektroninio dienyno „Mano dienynas“ sistemoje, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.
5. Taisyklių nuostatos negali plėsti ar susiaurinti Įstatymo taikymo srities bei prieštarauti ADTAĮ nustatytiems asmens duomenų tvarkymo principams ir kitiems asmens duomenų tvarkymą reglamentuojantiems teisės aktams.

II. Duomenų subjekto teisės ir pareigos

6. Duomenų subjektas sutinka, kad jo duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais UAB „Nacionalinis švietimo centras“, registracijos adresas: Žalgirio g. 92, LT-09303 Vilnius. Įmonės kodas: 300652639, PVM kodas: LT100002964213.
7. Duomenų subjektas sutinka pateikti pagrindinius žemiau nurodytus duomenis ar dalį jų:
7.1. El. pašto adresas;
7.2. Vardas ir pavardė.
8. Vartotojas užtikrina, kad jo pateikiama asmeninė informacija elektroninio dienyno „Mano dienynas“ sistemoje yra išsami ir teisinga.
9. Duomenų subjekto pateiktų duomenų tvarkymo ir rinkimo tikslas – tiesioginės rinkodaros vykdymas, siekiant informuoti vartotojus apie renginius ar vykdomas akcijas, aktualią informaciją.
10. Duomenų subjektas patvirtina savo sutikimą, kad jo duomenys būtų tvarkomi Duomenų tvarkytojo UAB „Nacionalinis švietimo centras“.
11. Duomenų subjektas gali nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi Duomenų tvarkytojo UAB „Nacionalinis švietimo centras“ rinkodaros tikslais nesutikdamas su taisyklėmis.
12. Duomenų subjekto pateikti duomenys saugomi elektroninio dienyno „Mano dienynas“ sistemoje ne ilgiau nei 4 metus nuo vartotojo prisijungimo.
13. Jeigu sistemos vartotojas nėra patenkintas, jog jo duomenys yra tvarkomi netinkamai rinkodaros tikslais, jis turi teisę kreiptis į VDAI.

III. Duomenų tvarkytojo teisės ir pareigos

14. Duomenų tvarkytojas UAB „Nacionalinis švietimo centras“ privalo įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Minėtos priemonės turi užtikrinti tokį saugumo lygį, kuris atitinka saugotinų asmens duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką, ir yra išdėstytos šiame dokumente.
15. Duomenų tvarkytojas prižiūri pagrindinius žemiau nurodytus duomenų subjektų duomenis ar dalį jų:
15.1. El. pašto adresas;
15.2. Vardas ir pavardė.
16. Duomenų tvarkytojas laiko, kad duomenų subjektų nurodyta asmeninė informacija yra išsami ir teisinga.
17. Duomenų tvarkytojo tvarkomų duomenų tikslas – tiesioginės rinkodaros vykdymas, siekiant informuoti vartotojus apie renginius ar vykdomas akcijas, aktualią informaciją sistemos vartotojams.
18. Duomenų tvarkytojas laiko, kad duomenų subjektai yra susipažinę su šiomis taisyklėmis, kai savo elektroninio dienyno „Manodienynas“ sistemos paskyros nustatymuose pažymi varnelę ties rinkodaros tvarkymo  tikslu, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
19. Duomenų tvarkytojas suteikia galimybę nesutikti, kad duomenų subjekto duomenys būtų tvarkomi
20. Duomenų tvarkytojo sistemoje nepažymėdamas varnelės elektroninio dienyno „Mano dienynas“ sistemoje.

21. Duomenų subjektas gali kreiptis į VDAI, jeigu nėra patenkintas arba mano, jog jo duomenys yra tvarkomi netinkamai rinkodaros tikslais.

IV. Reklaminių skydelių transliavimas ir informacinių pranešimų siuntimas

22. Rėmėjų talpinama informacija (rėmėjų informacija, siunčiama vidiniais pranešimais ir transliuojama reklaminiais skydeliais Vartotojams) elektroninio dienyno „Mano dienynas“ sistemoje. Už šį talpinimą gaunamos lėšos leidžia vartotojams naudoti elektroninio dienyno „Mano dienynas“ sistemą itin palankiomis sąlygomis.
23. Kadangi elektroninio dienyno „Mano dienynas“ sistemos pagrindiniu siekiu išlieka sklandus ir efektyvus mokymo ir ugdymo įstaigų darbas ir tai, kad „Mano dienynas“ sistema naudojasi ir nepilnamečiai moksleiviai, t.y. asmenys iki 18 metų, viešosios informacijos skelbimas  yra griežtai kontroliuojamas, laikantis Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo bei kitų teisės aktų.
24. Būdami atsakingi už elektroninio dienyno „Mano dienynas“ sistemoje talpinamą informaciją nurodome, kad informacija, daranti neigiamą poveikį nepilnamečiams laikoma tokia viešoji informacija, kuri gali būti žalinga nepilnamečių psichinei ar fizinei sveikatai, fiziniam, protiniam, dvasiniam ar doroviniam vystymuisi.
25. Talpinamos reklamos turinys turi atitikti reikalavimus, t.y. jame draudžiama daryti žalingą moralinį ir fizinį poveikį nepilnamečiams.
26.  Draudžiama informacija rėmėjų reklaminių skydelių bei informacinių pranešimų turinyje yra:
26.1. smurtinio pobūdžio, skatinanti agresyvumą ir nepagarbą gyvybei;
26.2. skatinanti turto naikinimą ar gadinimą;
26.3. kai stambiu planu rodomas mirusio, mirštančio arba žiauriai sužaloto žmogaus kūnas, išskyrus atvejus, kai toks rodymas reikalingas asmens tapatybei nustatyti;
26.4. erotinio pobūdžio;
26.5. sukelianti baimę ar siaubą;
26.6. skatinanti lošti, raginanti, siūlanti dalyvauti azartiniuose lošimuose ir kituose žaidimuose, kuriuose sudaromas lengvo laimėjimo įspūdis;
26.7. kuriama palankiai vertinama priklausomybė nuo narkotinių, toksinių, psichotropinių medžiagų, tabako ar alkoholio, taip pat nuo kitų medžiagų, kurios vartojamos arba gali būti vartojamos svaiginimosi tikslais, ir kuria skatinamas jų vartojimas, gamyba, platinimas ar įsigijimas;
26.8. skatinanti savęs žalojimą ar savižudybę, detalizuojanti savižudybės priemones ir aplinkybes;
26.9. kuria teigiamai vertinama nusikalstama veika ar idealizuojami nusikaltėliai;
26.10. susijusi su nusikalstamos veikos modeliavimu;
26.11. kuria skatinamas žmogaus orumą žeminantis elgesys;
26.12. kuria iš žmogaus ar žmonių grupės tyčiojamasi arba žmogus ar žmonių grupė niekinami dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, neįgalumo, seksualinės orientacijos, socialinės padėties, kalbos, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar kitais panašiais pagrindais;
26.13. kai demonstruojami inscenizuoti paranormalūs reiškiniai, sudarant šių reiškinių tikrumo įspūdį;
26.14. kuria skatinama nepilnamečių seksualinė prievarta ir jų išnaudojimas, nepilnamečių lytiniai santykiai;
26.15. kuria skatinami lytiniai santykiai;
26.16. kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia, negu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata;
26.17. kai vartojami nešvankūs posakiai, žodžiai ar nepadorūs gestai;
26.18. kai patariama, kaip pasigaminti, įsigyti ar naudoti sprogmenis, narkotines ar psichotropines medžiagas, taip pat kitus gyvybei ar sveikatai pavojingus dalykus;
26.19. kuria skatinami blogi mitybos, higienos ir fizinio pasyvumo įpročiai;
26.20. kai demonstruojami masinės hipnozės seansai, kurių poveikio objektas yra visuomenės informavimo priemonės auditorija;
26.21. kita informacija, prieštaraujanti Lietuvos Respublikos įstatymams ar bendrai nusistovėjusiai praktikai.
27. Organizuodami rėmėjų informacijos talpinimo tinklelį, pasiliekame teisę atsisakyti talpinti tam tikrą informaciją, jeigu:
27.1. elektroninio dienyno „Mano dienynas“ sistemos vartotojams informacija atrodo pateikta nesklandžiai, turi gramatikos klaidų, yra neetiška konkurentų ar kitų įmonių/šalių atžvilgiu, ar turi kitų koreguotinų spragų;
27.2. informacijos pateikimo dizainas itin nesuderinamas su sistemos dizainu arba turi kitų koreguotinų dizaino spragų;
27.3. numatyta informacijos pateikimo „Mano dienynas“ sistemoje data ir laikas nėra tinkami dėl tam tikros valstybinės ar mokyklinės šventės arba informacijos tai dienai perkrovimo rizikos (rėmėjų informacijos talpinimo tinklelis pernelyg užimtas).

V. Baigiamosios nuostatos

28. Taisyklių nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
29. Šiomis Taisyklėmis informuojama asmens duomenų tvarkymo principai ir tvarka Duomenų tvarkytojo UAB „Nacionalinis švietimo centras“ elektroninio dienyno sistemoje „Mano dienynas“, todėl paliekama teisė bet kada vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Taisykles.
30. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo svetainėje momento.
31. Jei kuri nors Taisyklių nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios nuostatos lieka galioti.